Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 3 100 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 11:40
Cena wywoławcza: 266 174,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 15/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Błonie
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 185/1 o pow. 3 100 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym o pow. użytkowej 124,50 m2 wraz z budynkami gospodarczymi: jednym zaadaptowanym na cele mieszkaniowe – powierzchni 53 m2 oraz drugim stanowiącym wolnostojący garaż o pow. 29,25 m2 oraz działka o pow. 0,32 ha - niezabudowana.

Ww. nieruchomość położona jest w miejscowości Błonie 93, gm. Tarnów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00064354/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 399 262,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 266 174,67 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 67/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 13.12.2016 r. oraz 15.12.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68