Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal użytkowy o pow. 79,02 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-05 14:30
Cena wywoławcza: 303 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 2675/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Przyjaźni
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW WR1K/00312312/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego o powierzchni łącznej 79,02 m2 należącego do dłużnika: (…), położonego: 53-030 Wrocław, Przyjaźni 64A/9U, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  [NKW: WR1K/00312312/0].

Suma oszacowania wynosi 405 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 750,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 40 500,00 na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768. Rękojmia może być również złożona w gotówce w kancelarii komornika nie później niż dzień przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 3 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 do 11:30 wolno oglądać nieruchomość. Od dnia 20 grudnia można przeglądać w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków przy ul. Poznańskiej 20 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15