Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny we Wrocławiu o pow. 44,06 m2

 
Data i godzina: 2016-12-19 12:20
Cena wywoławcza: 173 550,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1315/15
Miejsce licytacji:
11
Położenie nieruchomości:
Ulica: Daktylowa
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Piotr Urbaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 207, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu położonego: 54-054 Wrocław, Daktylowa 10/5, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00320953/4.

Lokal mieszkalny nr 5 położony na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Daktylowej nr 10 we Wrocławiu. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr KW WR1K/00320953/4 oraz stwierdzonym stanem faktycznym powierzchnia lokalu wynosi 44,06 m2, na którą składa się powierzchnia pokoju z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienki i pokoju. Do lokalu nie jest przypisane żadne pomieszczenie przynależne. Właścicielowi przysługuje uprawnienie do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego (stanowiącego część nieruchomości wspólnej), co wynika z zapisów księgi wieczystej nr WR1K/00286204/8. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (oświetleniową i gniazd wtykowych), wodną i kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną, domofonową, telewizyjną. Posiada instalację centralnego ogrzewania uzbrojoną w grzejniki płytowe w pokojach i drabinkowy w łazience, zasilane z pieca gazowego w łazience. Wszystkie instalacje są sprawne. Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 129/1 o powierzchni 0,9000 ha, AM- 17, obręb Stabłowice we Wrocławiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00286204/8. Budynek został wybudowany w latach 2012-2013, w technologii tradycyjnej, jednej z typowych stosowanych dzisiejszym budownictwie i od tego czasu jest w niezmiennej formie architektonicznej. Na czterech kondygnacjach znajduje się łącznie 20 lokali. Budynek wyposażony jest w przyłącza do wszystkich sieci infrastruktury technicznej a ponadto posiada windę. Stan techniczny budynku oraz stan utrzymania bardzo dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 231 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 550,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien zgodnie z art. 962 kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 140,00, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 36 1020 5226 0000 6202 0476 9016, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości na dzień 05.12.2016 r. w godzinach od 14:30 do 15:00. W przypadku braku udostępnienia lokalu komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Piotra Urbaniaka ul. Mosiężna 35/1 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.