Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Kobyle

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 09:00
Cena wywoławcza: 173 145,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 397/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kobyle
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 123, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, oznaczonej jako działki nr:

-          1245 o pow. 0,27 ha – niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe Ł III oraz rowy W, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej,

-          1298 o pow. 0,02 ha - niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe Ł III oraz rowy W, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej,

-          1300 o pow. 1,24 ha - niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi łąki trwałe Ł III, pastwiska trwałe PS VI, rowy W oraz lasy Ls IV, nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej,

-          1193/6 o pow. 0,12 ha, na której znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący piętrowy, podpiwniczony o pow. 113,60 m2 oraz budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00065851/5.

 

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniej, bezpłatnej służebności osobistej mieszkania w połowie domu mieszkalnego oraz opieka na rzecz (…).

 

Licytant przystępujący do licytacji nieruchomości musi spełniać wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Wartość nieruchomości obciążonej prawem dożywocia oszacowana jest na kwotę 230 860,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 173 145,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23 086,00 zł gotówce lub na konto komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592, najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej

zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 01.12.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.