Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Katarzyna Skoczeń Kancelaria Komornicza w Słupsku

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 706 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 09:00
Cena wywoławcza: 349 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 93/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kijowskiego
Miasto: Słupsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SL1S/00063263/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w postaci działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako 891 o powierzchni 706 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 170,53 m2, stanowiącej własność dłużniczki (…) położonej w Słupsku przy ul. Kijowskiego 6, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SL1S/00063263/9.

Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - dożywotnim i nieodpłatnym prawem użytkowania nieruchomości gruntowej. Nieruchomość obciążona jest również prawem dzierżawy nieruchomości wynikającej z umowy zawartej na okres do dnia 19 grudnia 2037 roku.  Nieruchomość obciążona jest nadto prawem najmu nieruchomości wynikającym z umowy zawartej na okres do dnia 9 września 2021 roku.

 

Suma oszacowania wynosi 466 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 349 875,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46 650,00.  Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto  komornika w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 61 1020 4649 0000 7502 0008 6108. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych  w terminie czternastu dni  od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

z