Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,7000 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 14:00
Cena wywoławcza: 4 522,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Czajków Południowy
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 130, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika (…), położonej w miejscowości Czajków Południowy, gmina Staszów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00004903/4.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek ewid. nr 252, 256, 305, 308, 341, 344 (stanowiących łąki) oraz działki ewid. nr 1227 (stanowiącej las) o łącznej powierzchni 0,7000 ha.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 6 030,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 522,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 603,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika PKO BP S.A. O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości, sporządzony przez biegłego, można przeglądać w Kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50