Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 2 816 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:00
Cena wywoławcza: 23 820,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 8943/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Nowa
Miasto: Leszno Górne
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW ZG1G/00022271/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawskiej 3 w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej zabudowaną nieruchomość rolną, działka nr 302/7 o pow. 2 816 m2, zabudowana murowanym kurnikiem wymagającym rozbiórki, porośnięta samosiewami drzew i krzewów,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 67-321 Leszno Górne, ul. Nowa,

dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00022271/8.

 

Suma oszacowania wynosi 35 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 820,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 573,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 1090 2558 0000 0006 4000 2486

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

-         przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

-         złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytant, który nie wpłaci rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, nie zostanie dopuszczony do przetargu.