Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 59,98 m2, 2 pokoje  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:30
Cena wywoławcza: 247 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1769/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wandy Rutkiewicz
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIACEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny mającego siedzibę  53-630 Wrocław przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 50-571 Wrocław, ul. Wandy Rutkiewicz 10/19, dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00245194/5.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem równym 4277/1000000 w częściach wspólnych budynku i gruntu. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 59,98 m2. Do wyłącznego korzystania przez uprawnionego mieszkania należy balkon o pow. 9,48 m2 i komórka lokatorska w piwnicy o pow.  ok. 1,15 m2. Podana w księdze wieczystej pow. lokalu jest sumą pow. użyt. mieszkania i pomieszczenia gospodarczego.

Suma oszacowania wynosi 330 000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 500,00 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 zł). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33 000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące 00/100 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika.

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.11.2016 r. od godz. 11:00 do godz. 11:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50