Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 35,14 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 15:00
Cena wywoławcza: 95 695,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 149/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Silniczna
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

sala XX w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

LOKALU nr 8 STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ o powierzchni 35,14 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 3856/101668 części, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW KI1L/00074894/9, położonego w miejscowości Kielce przy ul. Silniczna 7A, stanowiącej współwłasność ustawową małżeńską dłużników:

(…).

Lokal ten posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00135840/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 260,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 94 695,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr.12 1020 2629 0000 9402 0015 8725. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.