Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Działka nr 209/5 o pow. 0,5400 ha zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 14:30
Cena wywoławcza: 1 304 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1504/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lusina
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 209/5 o pow. 0,5400 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej: Lusina,

stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Skawina nr KR3I/00009364/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 739 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 304 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Teren nieruchomości płaski o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta; na działce posadowiony budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.