Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Łopoń

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:30
Cena wywoławcza: 1 547,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2070/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łopoń
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: (…) opisanych jako:

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: Łopoń gm. Wojnicz, w której skład wchodzi działka gruntowa nr 75 o powierzchni 0,71 ha - niezabudowana, częściowo o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową oraz zagrodową, a częściowo o przeznaczeniu jako tereny rolne, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TR1T/00112952/2.

Wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi - 40 114,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto czternaście złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 30 085,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 50/100).

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości: Łopoń gm. Wojnicz, w której skład wchodzi: działka gruntowa nr 126/4 o pow. 4 500 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. użytkowej 54,10 m2 oraz budynkiem gospodarczym (stodoła ze stajnią pod jednym dachem), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00112546/3.

Wartość szacunkowa ww. nieruchomości wynosi 92 169,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 69 126,75 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 75/100). Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest prawem dożywocia, którego wartość wynosi 22 654,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, w której skład wchodzi działka nr 79 o pow. 0,20 ha, - niezabudowana, częściowo o przeznaczeniu rolnym, a częściowo o przeznaczeniu pod zabudowę, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00112921/6.

Wartość szacunkowa wynosi 21 190,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 15 892,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100).

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, w której skład wchodzi działka nr 116 o pow. 0,19 ha - niezabudowana, o przeznaczeniu rolnym, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00117126/8.

Wartość szacunkowa wynosi: 2 063,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 547,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych 25/100).

WARTOŚĆ PRAWA DOŻYWOCIA OBCIĄŻAJĄCEGO DZ. NR 116 - 507,00 zł (słownie: pięćset siedem złotych).

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, w której skład wchodzi działka nr 121 o pow. 0,38 ha - niezabudowana, o przeznaczeniu rolnym, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TRIT/00118268/2.

Wartość szacunkowa wynosi: 4 365,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 273,75 zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 75/100).

  1. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz, w której skład wchodzą działki nr 636 o pow. 0,19 ha, oraz nr 672 o pow. 0,64 ha - niezabudowane, o przeznaczeniu rolnym, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T 00112622/0

Wartość szacunkowa wynosi: 9 822,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 7 366,50 (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20 najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Ww. nieruchomości można oglądać w dniu 06.12.2016 r. oraz 08.12.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operaty szacunkowy ww. nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68