Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik

ogłasza licytację na Lokal użytkowy o pow. 505 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:55
Cena wywoławcza: 289 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 5247/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rynek
Miasto: Wałbrzych
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1W/00041089/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:55

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 10 w sali nr 111, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy o powierzchni 181,55 m2 składający się z trzech sal oraz pomieszczeń pomocniczych oraz udziałem 2217/10000 w częściach wspólnych nieruchomości (SW1W/00010338/0) w budynku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 602 o pow. 505 m2. Lokal położony jest w: Wałbrzychu, ul. Rynek 22, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o nr kw SW1W/00041089/5. UWAGA! występuje niezgodność pomiędzy stanem faktycznym a zapisem w księdze wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 433 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 43 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 9.12.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39