Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota

ogłasza licytację na Nieruchomości w Borze Biskupim

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 10:20
Cena wywoławcza: 595,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2358/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bór Biskupi
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Karolina Owczarek-Czarnota Kancelaria komornicza w Olkuszu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 10:20

 

w Sądzie Rejonowym w Olkuszu odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bór Biskupi gm. Bukowno, składająca się z niezabudowanych działek: nr 293 o pow. 0,0452 ha, nr 310 o pow. 0,0317 ha, nr 442/2 o pow. 0,2460 ha, nr 3599 o pow. 0,1328 ha, nr 3649 o pow. 0,0636 ha, nr 3696 o pow. 0,0254 ha, nr 3982 o pow. 0,0453 ha, nr 3998 o pow. 0,0340 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1O/00043394/5 stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olkuszu nr KR1O/00043394/5.

 

Nieruchomość (łącznie wszystkie działki) oszacowane są na kwotę: 20 320,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 15 240,00 zł.

Przystępujący do licytacji ma obowiązek uiścić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 2 032,00 zł.

** w zakresie poszczególnych działek:

-         dz. nr 293 oszacowana na kwotę 2 302,00 zł, kwota wywołania: 1 726,50 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 230,20 zł;

-         dz. nr 310 oszacowana na kwotę 1 615,00zł, kwota wywołania: 1 211,25 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 161, 50 zł;

-         dz. nr 442/2 oszacowana na kwotę 7 011,00 zł, kwota wywołania 5 258,25 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 701,10 zł;

-         dz. nr 3599 oszacowana na kwotę 3 942,00 zł, kwota wywołania 2 956,50 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 394,20 zł;

-         dz. nr 3649 oszacowana na kwotę 1 988,00 zł, kwota wywołania 1 491,00 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 198,80 zł;

-         dz. nr 3696 oszacowana na kwotę 794,00 zł, kwota wywołania 595,50 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 79, 40 zł;

-         dz. nr 3982 oszacowana na kwotę 1 524,00 zł, kwota wywołania 1 143,00 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 152,40 zł;

-         dz. nr 3998 oszacowana na kwotę 1 144,00 zł, kwota wywołania 858,00 zł, rękojmia 10% ceny oszacowania 114, 40 zł.

 

Rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg – w gotówce w kancelarii komornika, przelewem na konto komornika 95 1020 2430 0000 8602 0055 8155 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Olkuszu, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z

komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.