Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Działka zabudowana w miejscowości Kobierzyce

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 14:00
Cena wywoławcza: 300 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2205/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kwiatowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI   nr KW  WR1K/00055689/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r.  o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…), położonej: 55-040 Kobierzyce, Kwiatowa 23, Kobierzyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  [NKW: WR1K/00055689/3].

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym. Działka o nr 185/44 ma kształt regularny, jej teren jest w większości płaski, ogrodzony od frontu płotem, (murowane słupki pokryte płytkami z elementami metalowymi z bramą przesuwną i furtką), w pozostałej części ogrodzenie stanowi siatka metalowa rozciągnięta na słupkach metalowych oraz płot drewniany. W przedniej części działki znajduje się posadowiony budynek mieszkalny, za nim zagospodarowane podwórko z licznymi nasadzeniami. Budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej, otynkowany, ocieplony, stropodach płaski, kryty papą, okna PCV. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych wynosi ok. 136 m2. 

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00.   

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł.  Rękojmię można uiścić   w kancelarii  komornika lub na rachunek bankowy  komornika:   BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768, najpóźniej   w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 13-12-2016r. /art. 962 § 1 KPC/ tytuł przelewu: „rękojmia na licytację-KM 2205/14  /imię i nazwisko licytanta/”. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi /art. 953 § 1 pkt 4 kpc/. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu /art. 976 § 2 kpc/. Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 9.12.2016 r. na godz. 11:00. Komornik informuje, że od dnia 12.12.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.