Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,0035 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 08:30
Cena wywoławcza: 53 788,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1162/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Gwarna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (..), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 983 KPC KPC, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali Nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 4/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 237/6 o powierzchni 0,0419 ha i nr 237/7 o powierzchni 0,0035 ha, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 61 przy ul. Gwarnej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 116,61 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00019248/1.

 

Udział dłużnika w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 80 682,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 53 788,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 8 grudnia 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.