Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokale w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 14:30
Cena wywoławcza: 2 052 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1467/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w  sali nr K 332 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

  1. lokal mieszkalny nr 6 położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00371326/7.

Nieruchomość powyżej opisana oszacowana jest na kwotę:  3 678 000,00 zł  (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 758 500,00 zł  (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100 zł).

  1. lokal mieszkalny nr 7 położony w Krakowie przy Rynku Głównym 46, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00371328/1.

Nieruchomość powyżej opisana oszacowana jest na kwotę:  2 736 000,00 zł  (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 052 000,00 zł  (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 zł).

 

Przystępujący do licytacji każdej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, której rękojmia dotyczy,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  wyłącznie na rachunek bankowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać  w dniu  28.12.2016 r. o godz. 14:15, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 4.01.2017 r.   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.