Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko

ogłasza licytację na Działka ewidencyjna nr 172/2 o pow. 2 000,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 14:40
Cena wywoławcza: 1 420 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 677/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Strzeniówka
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 5323/13

NR KW WA1P/00031636/0

(dotyczy sygn. akt I Co 1245/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) ogłasza, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka ewidencyjna nr 172/2 o pow. 2 000,00 m2, z obrębu Strzeniówka, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 500,90 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. użyt. 55,11 m2), położonej w miejscowości Strzeniówka (gm. Nadarzyn) przy ul. Zacisznej 2, 05-830 Strzeniówka, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00031636/0 - stanowiącej własność: w udziale 1/2 części dłużnika – (…) oraz w udziale 1/2 części dłużnika – (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 894 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 420 875,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 189 450,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.