Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 71,39 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 08:40
Cena wywoławcza: 118 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3970/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Balwierska
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 8:40

 

w sali nr 219 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 51,00 m2 (powierzchnia podana
w księdze wieczystej tj. 71,39 m2 jest powierzchnią liczoną po podłodze), zlokalizowanego
na poddaszu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wybudowanego na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 130/6, położonego w Głogowie przy ul. Balwierskiej 33A/4, który to lokal posiada założoną Księgę Wieczystą nr LE1G/00066606/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 158 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 118 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247,

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to rękojmia do sprawy KM 3970/12, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22.