Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0446 ha, zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:00
Cena wywoławcza: 38 820,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2418/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łysokanie
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 22 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 410/301 o pow. 0,0446 ha zabudowana budynkiem letniskowym, położona: Łysokanie, stanowiąca własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wieliczce nr KR2I/00022032/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58 231,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 38 820,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Na działce posadowiony jest budynek letniskowy, parterowy i niepodpiwniczony.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.