Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski

ogłasza licytację na Nieruchomość w Gródku

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 12:30
Cena wywoławcza: 30 867,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1438/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Białostocka
Miasto: Gródek
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników (…), położonej: 16-040 Gródek, Białostocka 60/4, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00135616/4.

 

Suma oszacowania wynosi 46 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 867,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto komornika do dnia 8.12.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66