Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko

ogłasza licytację na Udziału 159/180 części nieruchomości położonej w miejscowości Raszyn

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 15:00
Cena wywoławcza: 422 918,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 677/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Raszyn
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW NR WA1P/00054360/1

(dotyczy sygn. akt I Co 1509/16)

w sprawach egzekucyjnych prowadzanych pod  wspólną sygnaturą akt km 677/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 1004 kpc ogłasza, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 159/180 części nieruchomości położonej w miejscowości Raszyn przy ul Reymonta 11, 05-090 Raszyn, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00054360/1 - stanowiącej własność dłużnika – (…).

 

Suma oszacowania udziału 159/180 części nieruchomości wynosi 563 891,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 422 918,25 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 56 389,10 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć  złotych dziesięć groszy).

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.