Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie

ogłasza licytację na Zabudowane działki o pow. 1,1807 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 11:00
Cena wywoławcza: 138 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1054/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bezmowizna
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00021171/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-500 Braniewo, Bemowizna,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00021171/2

Opis nieruchomości: działki nr 316/13 i 316/19 o łącznej pow. 1,1807 ha (oznaczenie gruntów Br-PsIII).

Zgodnie ze Studium UiZPGB działki leżą na terenie rolnym z istniejącą zabudową w strefie U4. Na nieruchomości znajduje się kompleks budynków o funkcji przemysłowej: hala produkcyjna o p.u. 489,10 m2, budynek suszarni drewna o pu 160 m2, budynek kotłowni z zapleczem socjalnym o pu 69,20 m2, budynek gospodarczy o pu 45,50 m2 oraz wiata na tarcice o pu 255 m2 Wszystkie obiekty wykorzystywane były w celach produkcyjno-przemysłowych. Obiekty zaniedbane, wymagające remontu. Obiekty niefunkcjonujące od kilku lat. Uzbrojenie nieruchomości: prąd, woda, kanalizacja, co z kotłowni własnej.

 

Suma oszacowania wynosi 184 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 138 300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 440,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w ust. 3 tego artykułu albo inny podmiot – za zgodą prezesa ANR. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze a dla innych podmiotów – zgoda prezesa ANR wyrażona w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego w Braniewie, przy ul. Morskiej 21B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie ul. Sądowa 1 pod sygn. akt I CO 659/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.