Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Paulina Podgórska-Pawełka Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 71,42 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 10:30
Cena wywoławcza: 226 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3512/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kasprzaka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00191236/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paulina Podgórska-Pawełka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 242, odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

lokalu mieszkalnego o pow. 71,42 m2 – stan wg KW,

położonego: 51-676 Wrocław, ul. Kasprzaka 16/7,

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydzi Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1K/00191236/8].

 

Suma oszacowania wynosi 340 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    226 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddzi 1 we Wrocławiu  13 1020 5226 0000 6502 0371 0431, najźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawy oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 8:00 do godz. 16:00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu w kancelarii komornika oraz przeglądać do dnia 1.12.2016 r. akta i odpis oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w kancelarii komornika. Od dnia 2.12.2016 r. akta wraz z operatem szacunkowym będzie można przeglądać w sekretariacie VII Wydziału cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu przy ul Podwale 30, sygn. akt nadzoru nad egzekucją z nieruchomości VII Co 107/16.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornika pod numerem tel. (71) 337 54 74.