Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Wojnicz

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:00
Cena wywoławcza: 300 477,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1220/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Tarnów-Świerczków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: niezabudowana działka gruntowa nr 109 o pow. 0,47 ha i niezabudowana działka gruntowa nr 111 o pow. 0,61 ha, położonej w miejscowości Wojnicz, gm. Wojnicz, pow. tarnowski, woj. małopolskie, stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00145542/5.

Nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 400 636,00 zł (czterysta tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 300 477,00 zł (trzysta tysięcy  czterysta siedemdziesiąt siedem złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział w nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 6.12.2016 r. oraz 8.12.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68