Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 45,44 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 11:15
Cena wywoławcza: 36 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 797/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sucharskiego
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UDZIAŁU 1/2 SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

ICo 1344/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego  położonego: 49-300 Brzeg, ul. Sucharskiego 6/3, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzegu „Zgoda”, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 5 w udziale 1/2 należącego do dłużnika. Lokal obejmuje: 3 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 45,44 m2, oraz komórkę lokatorską o powierzchni 3,86 m2, piwnicy w budynku. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu, nie założono księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wielkości udziału 1/2  wynosi 48  400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     36  300,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4  840,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz.12:00  oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.