Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 1,8142 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 11:00
Cena wywoławcza: 36 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 190/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI Z 1/6 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI NR KW 9609 [NKW: KI1O/00009609/2]

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Dominika Barańska (tel. (41) 247 60 80) ogłasza, że dnia

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1 odbędzie się

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

z udziału 1/6 w nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej działki nr ewid. 1/2, 3 o łącznej pow. 1,8142 ha, położonej: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 9609 [NKW: KI1O/00009609/2].

 

Suma oszacowania wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 900,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach

03 1020 2629 2203 0000 2001 9015, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz w przeglądać w kancelarii komornika (ul. Polna 17a II piętro, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.