Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

ogłasza licytację na Działka o pow. 258 m2 i 330 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:30
Cena wywoławcza: 8 925,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1618/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Tarnów-Świerczków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako działka gruntowa nr 40/1 o pow. 258 m2 – zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej pow. użyt. 246,93 m2, położonej w miejscowości Tarnów-Świerczków obręb 193, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00150137/1.

Ww. udział stanowi własność dłużnika: (…).

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 142 868,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 107 151,00 zł (sto siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).

 

- udziału wynoszącego 2/4 części nieruchomości opisanej jako działka gruntowa nr 40/2 o pow. 330 m2, położonej w miejscowości Tarnów-Świerczków obręb 193, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00009584/6.

Ww. udział stanowi własność dłużnika: (…).

Udział wynoszący 2/4 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 11 900,00 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 925,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

 

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział w nieruchomości, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 6.12.2016 r. oraz 8.12.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68