Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

ogłasza licytację na Zabudowane działki

 
Data i godzina: 2016-12-07 10:00
Cena wywoławcza: 873 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 890/99
Położenie nieruchomości:
Miasto: Polanica Zdrój
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk

 

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

działki nr 123/1; 123/2; 123/3; 123/5; 123/6; 123/7; AM – 3, w Polanicy Zdrój, ul. Tuwima 2 b; obręb 0006 Sokołówka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, gm. Polanica Zdrój, wydzielone z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00040022/1.

1. działka nr 123/1 - dom jednorodzinny

- nieruchomość gruntowa o pow. 0,2296 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o pow. 350,05 m2.

Cena oszacowania: 571 800,00 zł. Cena wywołania: 381 200,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 180,00 zł.

 

2. działka nr 123/2

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2076 ha.

Cena oszacowania: 169 100,00 zł. Cena wywołania: 112 733,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 910,00 zł.

 

3. działka nr 123/3

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2036 ha.

Cena oszacowania: 155 500,00 zł. Cena wywołania: 103 666,67 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 550,00 zł.

 

4. działka nr 123/5

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2056 ha.

Cena oszacowania: 157 100,00 zł. Cena wywołania: 104 733,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 710,00 zł.

 

5. działka nr 123/6

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2038 ha.

Cena oszacowania: 166 000,00 zł. Cena wywołania: 110 666,67 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 600,00 zł.

 

6. działka nr 123/7

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,1192 ha.

Cena oszacowania: 91 100,00 zł. Cena wywołania: 60 733,33zł

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 110,00zł.

 

Łączna suma oszacowania wynosi 1 310 600,00 zł, zaś łączna cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 873 733,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć łączną rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 131 060,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzensiu własności.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82