Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 1,5079 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 10:00
Cena wywoławcza: 774 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 890/99
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Gałczyńskiego
Miasto: Polanica Zdrój
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk

 

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

zlokalizowanej w Polanicy Zdrój, ul. Gałczyńskiego 22, działka nr 168, AM-4 o pow. 1,5079 ha, obręb 0006, jedn. ewid. Polanica Zdrój, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00004485/0.

Opis: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o pow. użytkowej 176,32 m2 + piwnice o pow. 91,57 m2; pow. zabudowy 144 m2, na działce zlokalizowane są także budynki gospodarcze.

 

Suma oszacowania wynosi 1 162 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 774 733,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 116 210,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82