Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 2 546 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:30
Cena wywoławcza: 406 400,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 972/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Trzeszczyn
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00023080/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 72-004 Trzeszczyn przy ulicy Kościuszki nr działki 339/7, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2S/00023080/0, przysługującej dłużnikom (…), na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Licytowana nieruchomość to działka 339/7 o powierzchni 2 546 m2, zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym (budynek warsztatowy (ślusarski) z częścią administracyjno-socjalną) oraz wiatami. Budynek jest w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, o różnych wysokościach części warsztatowej, w kształcie wieloboku. Powierzchnia użytkowa budynku 720,49 m2, kubatura budynku 2 590,00 m3, powierzchnia zabudowy 769,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 609 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 406 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 60 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

52 1240 3927 1111 0010 4447 2349

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 24.11.2016 r. w godz. 9:30-10:00 oraz przeglądać w kancelarii oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.