Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 49,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:00
Cena wywoławcza: 46 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 916/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wyszkowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00036501/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 14-521 Wyszkowo 9/4,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00036501/3.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 49,70 m2 znajduje się na parterze w budynku jednokondygnacyjnym, składa się z pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Stan lokalu – poniżej standardu, wymaga kapitalnego remontu. Odłączone wszystkie media. Lokal nie jest zamieszkany. Do lokalu przynależy 497/2452 udziałów w prawie własności gruntu, na którym znajduje się budynek (KW gruntu EL1B/00025333/4).

 

Suma oszacowania wynosi 62 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 46 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 240,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego w Braniewie, przy ul. Morskiej 21B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie ul. Sądowa 1 pod sygn. akt I CO 462/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.