Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański

ogłasza licytację na Działki gruntu o numerach ew. 221/6 i 221/7 o pow. łącznej 0,0262 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 11:00
Cena wywoławcza: 184 994,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1643/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Stojadła
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Stojadła, gm. Mińsk Mazowiecki, opisanej jako zabudowane działki gruntu o numerach ew. 221/6 i 221/7 o pow. łącznej 0,0262 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00079818/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 246 659,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 184 994,25 zł.

 

W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna, licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2012. 803 tj.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 24 665,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000,

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 1643/15 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.