Komornik Sądowy PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MIELCU Łukasz Dziuban

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 51 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 14:00
Cena wywoławcza: 136 194,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 692/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Drzewieckiego
Miasto: Mielec
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 18, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16 zlokalizowanego przy ul. Drzewieckiego 21A w Mielcu, kondygnacja II, o powierzchni użytkowej 51 m2, dla którego nie jest urządzona księga wieczysta, stanowiącego wyłączną własność dłużnika:
(…).

 

Cena oszacowania ww. nieruchomości wynosi 181 593,00 złotych. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest 136 194,75 złotych. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 18 159,30 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmie można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. (17) 770 71 01 i na stronie: www.komornik-mielec.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (17) 770 71 01