Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 230,78 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 08:30
Cena wywoławcza: 87 098,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 6369/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kunickiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al.. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako udział dłużniczki wynoszący 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (o pow. użytkowej 230,78 m2) w zabudowie wolnostojącej z garażem – działka nr 6 o łącznej pow. 0,0441 ha położony w miejscowości: Poznań, ul. Kunickiego 40, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu PO2P/00038522/1. Prawo własności udział wynoszącego 1/6 części w prawie własności nieruchomości przysługuje dłużniczce (…).

 

Wartość rynkowa całej nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 696 787,00 zł.

Cena oszacowania udziału dłużniczki wynoszącego 1/6 części wynosi: 116 131,00 zł.

Cena wywołania udziału dłużniczki (3/4 ceny oszacowania) wynosi: 87 098,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornik rękojmię w wysokości: 11 613,10 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 5.12.2016 r. godz. 15:00.

Akta postępowania będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.