Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 857 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 12:00
Cena wywoławcza: 165 855,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1722/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Łowęcin
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 55/10 o pow. 857,00 m2 położona w miejscowości: Łowęcin, ul. Szkolna 13, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 a o nr KW PO2P/00090382/9. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z dwoma lokalami mieszkalnymi z oddzielnymi wejściami o pow. użytkowej 210,78 m2, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Wg oświadczenia dłużników na ww. nieruchomości ustanowiona została służebność na działce nr 55/10 na rzecz Mieczysława Sowińskiego – bezpłatne dożywotnie prawo użytkowania na 55 lat - brak wpisu do KW. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 694 438,00 PLN w tym wartość rynkowa prawa własności gruntu działki 165 855,00 PLN. Wartość rynkowa służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 55/10 na rzecz działki nr 55/12 wynosi: 3 550,00 PLN. Wartość rynkowa służebności osobistej polegającej na prawie bezpłatnego dożywotniego użytkowania działki nr 55/10 na rzecz Pana Mieczysława Sowińskiego wynosi: 139 475,00 PLN. Cena wywołania (2/3 ceny oszacowania) wynosi: 462 958,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 69 443,80 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 29.11.2016 r. godz. 15:00.

Akta postępowania będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.