Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 3,340 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 12:00
Cena wywoławcza: 2 650 342,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 843/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Pułaskiego
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Katowicach przy ul. Pułaskiego 23. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków zapisane jest w księdze wieczystej o nr KA1K/00045675/1 i przysługuje dłużnikowi.

Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 05.12.2089 r. składa się z działki gruntu nr 47/1 o powierzchni 3,340 m2 i ma kształt zbliżonym do trapezu. Działka jest zabudowana budynkiem hali z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem biurowym z portiernią. Budynki niepodpiwniczone o złym stanie technicznym, kwalifikują się do kapitalnego remontu lub częściowej rozbiórki.

 

Do ceny oszacowania nieruchomości został doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki podstawowej 23%. Wszystkie podane w obwieszczeniu wartości są kwotami brutto.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 533 790,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwota: 2 650 342,50 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 353 379,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunek bankowy komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.