Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 0,2742 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:20
Cena wywoławcza: 541 550,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 764/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jedynaka
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016r. o godz. 9:20

 

w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się

               

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 263/1 o powierzchni 0,2742 ha, oddanej w wieczyste użytkowanie do dnia 04.05.2093 r., położonej w Wieliczce, gm. Wieliczka, ul. Jedynaka, zabudowanej stanowiącymi odrębną własność budynkami oznaczonymi na mapie ewidencyjnej symbolami "i" (o powierzchni całkowitej 263,64 m2) i "h" (o powierzchni całkowitej 264,50 m2), które pełnią funkcję magazynową (budynki wolnostojące, jednokondygnacyjne) oraz zabudowanych pozostałymi naniesieniami budowlanymi, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00020421/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 812 290,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 541 550,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 81 250,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.