Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Kaźmierczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 55,13 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 09:00
Cena wywoławcza: 197 737,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2659/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Kolorowe
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali E-304 Sądu Rejonowego dla  Krakowa-Nowej w Krakowie, ul.  Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…), opisanej jako prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 33, położonego na 10 kondygnacji budynku wielorodzinnego nr 22, na os. Kolorowym. Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. użyt. 55,13 m2. Do lokalu przynależy piwnica, logia oraz udział 3/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Do lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KR1P/00155423/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 263 650,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 197 737,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem  złotych pięćdziesiąt groszy).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię  w  tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. kwota 26 365,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce  lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na koto tut. kancelarii

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

 

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wplata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.11.2016 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.