Komornik Sądowy przy SR w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości  Gniewięcin

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:00
Cena wywoławcza: 1 506 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Gniewięcin, Skroniów, Jędrzejów, Ludwinów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się w dniu

 

12 grudnia 2016 roku

 

 

DRUGA LICYTACJA

godz. 10:00

 

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (murowany budynek mieszkalno-gospodarczy z gankiem, teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony, wyposażony w energię elektryczną i sieć wodociągową, część rolna działki jest użytkowana jako łąka), położonej w miejscowości Gniewięcin, gm. Sędziszów, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie numerem 147/1 Obręb 8 - Gniewięcin o powierzchni 3,000 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00071894/6. Udział 1/2 część w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 22 599,00 zł. Cena wywołania wynosi 15 066,00 zł. Wartość rękojmi 2 260,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

godz. 10:30

 

udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny i fundamenty) położonej we wsi Skroniów, gm. Jędrzejów, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerami 633/2, 541/1 Obręb 31- Skroniów o łącznej powierzchni 1,9200 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00017489/8. Wartość udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości wynosi 14 732,00 zł. Cena wywołania wynosi 11 049,00 zł. Wartość rękojmi 1 474,00 zł.

 

 

PIERWSZA LICYTACJA

godz. 11:00

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 8 położonego na drugim piętrze budynku w Jędrzejowie przy ul. Krzywoustego 7 o powierzchni 36,50 m2, składającego się z: dwóch pokoi, kuchni, korytarza - przedpokoju oraz łazienki z WC. Dla ww. lokalu mieszkalnego brak jest księgi wieczystej. Piwnica nie przynależy do lokalu mieszkalnego, piwnice stanowią części wspólne nieruchomości. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 87 039,36 zł. Cena wywołania wynosi 65 280,00 zł. Wartość rękojmi 8 704,00 zł.

 

PIERWSZA LICYTACJA

 godz. 11:30

 

udziału 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Ludwinów, gmina Małogoszcz. Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 57/1 obręb 08 - Ludwinów o powierzchni 0,9300 ha. Działka numer 57/1 jest częściowo zabudowana. Znajduje się na niej budynek mieszkalny murowany, szopa drewniana, szambo. Część siedliskowa jest ogrodzona i zagospodarowana. Pozostałą część działki jest użytkowana rolniczo oraz stanowi grunty leśne. Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie jest prowadzona księga wieczysta o nr KW KI1J/00045678/5. Udział 1/2 części w nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 980,00 zł. Cena wywołania wynosi 44 235,00 zł. Wartość rękojmi 5 898,00 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

godz. 12:00

 

nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana we wsi Klimontówek, gmina Sędziszów. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 254/2/ Obręb 12-Klimontówek o powierzchni 0,0600 ha. Działka numer 254/2 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną oraz sieć wodociągową. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1J/00004644/9. Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę 39 287,00 zł. Cena wywołania wynosi 26 192,00 zł. Wartość rękojmi 3 929,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób lub na konto bankowe Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Bank PKO S.A. o/Jędrzejów nr: 28 1240 4416 1111 0000 4958 6019.

 

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) stosownie do treści art. 9 pkt. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 223).

 

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ wg Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 592) (zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1159, Dz. U. z 2016 r. poz. 585, Dz. U. 2010 Nr 217, poz. 1427).

 

  1. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (można nabywać bez ograniczeń) - będących drogami wewnętrznymi,
  1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. (ważne nabywca - licytant nie musi zamieszkiwać 5 lat na terenie gminy w której położona jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, wystarczy że mieszka w innej gminie na terenie kraju w której posiada nieruchomości rolne).
  1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnika indywidualnego które należy przedstawić przed licytacją:

a)    wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub - tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub - wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub - wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna: podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy lub była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 34), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,

b)    dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego - oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

c)    dowód potwierdzający zamieszkanie - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

d)    dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy.