Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Udział 1/2 w działce

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:30
Cena wywoławcza: 6 187,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2071/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Siercza
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział w wysokości 1/12 części nieruchomości w działce nr 8/1,

położonej: Siercza,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wieliczce nr KR1I/00008134/2.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 9 281,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 6 187,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Wieliczka.

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, można ja uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka o regularnym kształcie zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości  lub innych przedmiotów razem z nią zajętych nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.