Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 69,58 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 11:00
Cena wywoławcza: 274 275,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1421/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Partyzantów
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30, odbędzie się:

 

PIERWSZALICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław przy ul. Partyzantów 8/5, oznaczonej jako: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Lokal usytuowany jest na trzeciej kondygnacji, tj. II piętrze z dwustronną ekspozycją okien (północny-zachód oraz południowy-wschód) i składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoi, w tym jednego połączonego z kuchnią, łazienki z WC, przedpokoju oraz antresoli. Układ funkcjonalny pomieszczeń korzystny – regularny (prostokątny). Pow. użyt. lokalu wynosi 69,58 m2. Wysokość antresoli: 1,78 m. Stan techniczny i standard wykończenia lokalu: przeciętny. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, CWU i CO (zasilanymi z kotła gazowego dwufunkcyjnego Buderus Logamax U024 z otwartą komorą spalania), domofonową i teletechniczną.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 365 700,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 274 275,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 36 570,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (71) 342 91 91. Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze: 42 1020 5242 0000 2402 0020 5443 PKO BP SA III O. WROCŁAW. Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 1421/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (71) 342 91 91