Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,75 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 12:45
Cena wywoławcza: 54 753,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1231/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wojciechów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 12:45

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej działki nr 518/2 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Jej obszar wynosi 0,75 ha, nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, stanowi działkę użytkowaną jako łąka, kształt złożony. Położona jest na łagodnym wzniesieniu w otoczeniu rozproszonej zabudowy mieszkalnej, graniczy z ciekiem wodnym, drogą dojazdową o nawierzchni asfaltowej. Przeznaczenie nieruchomości według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: tereny upraw polowych, łąk i pastwisk. Udziały w wysokości  po 1/2 w ww. nieruchomości stanowią własność dwóch dłużników.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00032608/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  82 130,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 54 753,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 8 213,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99