Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 742 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 11:40
Cena wywoławcza: 263 466,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1083/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szamotulska
Miasto: Rokietnica
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00036475/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 742 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 115,32 m2, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym oraz dwoma budynkami gospodarczymi  o powierzchni zabudowy 44 m2 i 42 m2. Grunt uzbrojony jest we wszystkie media. Budynek nie został podłączony do sieci gazowej. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako: „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Na nieruchomości ustanowiono ograniczone prawa rzeczowe:

- dożywotnie i bezpłatne użytkowanie nieruchomości, z tym, że wykonanie tego prawa użytkowania ograniczać się będzie do części nieruchomości o obszarze około 0,13 ha, według wyboru uprawnionych. Suma oszacowania zawiera wartość prawa służebności osobistej, należącej do dłużnika: (…),

położonej: Rokietnica, ul. Szamotulska 6,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00036475/0.

Suma oszacowania wynosi 395 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 466,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 520,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany jest do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.