Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny trzypokojowy, 4 piętro

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 09:00
Cena wywoławcza: 116 801,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 211/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sowlańska
Miasto: Białystok
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XIV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: 15-560 Białystok, Sowlańska 46/25, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku (adres spółdzielni: 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79), należącego na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej do dłużników (…).

Dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00162886/5.

Lokal nie znajduje się na czwartym piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, w skład którego wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój.

 

Suma oszacowania wynosi 155 734,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 801,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 574,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 4.12.2016 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika):

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z treścią art. 953 §1 pkt 4 kpc rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66