Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznianiu Tomasz Zarzycki

ogłasza licytację na Nieruchomość w miejscowości Poznań

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:00
Cena wywoławcza: 14 550,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 1577/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Naramowicka
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sprawie KM 1577/13 i inne

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sala 148, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca parkingowego nr 64 położonego w Poznaniu, ul. Naramowicka 203.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 550,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 940,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii, bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku

PKO BP SA I O. Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714

przy czym wpłata na konto musi być odnotowana najpóźniej 13.12.2016 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 3224/13/5/N w dniach od 07.12.2016 r. do 14.012.2016 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.