Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba

ogłasza licytację na Działka zabudowana w miejscowości Świeradów Zdrój

 
Data i godzina: 2016-12-14 13:45
Cena wywoławcza: 2 059 020,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1219/15
Położenie nieruchomości:
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejo

nowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 roku o godz. 13:45

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 301 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Lwóweckiej 7, działka ewidencyjna nr 4 zabudowana budynkiem hotelowym w trakcie realizacji, wzniesiony przed 1945 r., w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia, częściowo przebudowany i rozbudowany w latach 2009-2010 na budynek hotelowy z restauracją oraz zapleczem basenowo-rekreacyjnym. Aktualny stopień zaawansowania inwestycji wynosi ok. 50%. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe wg projektu budowlanego: powierzchnia zabudowy: 844,35 m2, powierzchnia wewnętrzna: 2 504,64 m2, kubatura: 6 710,00 m3, wysokość: 11,90 m, liczba kondygnacji: 4 (w tym 3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna). Działka ewidencyjna nr 4 stanowi powierzchnię 1 800 m2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świeradów Zdrój nr V/25/2015 z dnia 04.02.2015 roku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17.02.2015 roku, poz. 602) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 29MN/UT: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabudowy usługowej – usług turystyki i wypoczynku.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika:

(…)

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00015999/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 745 360,00 zł brutto (tj. wartość netto 2 232 000,00 zł + podatek VAT w wysokości 23% – 513 360,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2 059 020,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 274 536,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99