Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 0,3368 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-05 10:30
Cena wywoławcza: 54 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 9404/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sobowidz
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

5 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w kancelarii mieszczącej się: 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: działka gruntu niezabudowana nr 31/27 (obręb 15) o obszarze 0,3386 ha,

położonej: 83-034 Trąbki Wielkie, Sobowidz,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00069222/6.

 

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 300,00.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną. W związku z powyższym osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić warunki nabycia nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności, art. 2a i nast.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.