Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,0183 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 11:00
Cena wywoławcza: 383 810,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 762/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lubelska
Miasto: Międzyrzecz Podlaski
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

9 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr IV Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka nr 266/2 o pow. 0,0183 ha

położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 104b, częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym z tarasem w zabudowie zespolonej,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00061754/1.

 

Ustalono sumę oszacowania nieruchomości na kwotę 511 747,00 zł.

Ustalono cenę wywołania na kwotę 383 810,25 zł (3/4 ceny oszacowania).

Ustalono wysokość rękojmi na kwotę 51 175,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w

BGŻ SA nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.