Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski

ogłasza licytację na Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,5396 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:00
Cena wywoławcza: 1 008 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1157/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Pobiednik Mały
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski na podstawie art. 953 §1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości , że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7- sala C-112 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa tj. działka o numerze 476, położona w miejscowości Pobiednik Mały, Gmina Igołomia Wawrzeńczyce, posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Zamiejscowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z siedzibą w Proszowicach o numerze KW KR1H/00014315/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…). Przedmiotem licytacji jest własność nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. działki o numerze 476, o powierzchni 0,5789 ha, położonej w miejscowości Pobiednik Mały, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem chłodni z trzema wejściami. Dalej jest usytuowany budynek biurowo-przemysłowy, dwupiętrowy, murowany, przedłużony halą o konstrukcji stalowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 513 200,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 1 008 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. tj. kwotę 151 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rekojmię można uiścić także na konto bankowe komornika: Bank Pekao S.A. Oddział Kraków 21 1240 4719 1111 0010 4266 5387.

Stosownie do art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 16:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.