Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Działka o pow. o powierzchni 2,1267 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 14:00
Cena wywoławcza: 75 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 334/15 inne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Stara
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 47/1,
o powierzchni 2,1267 ha, niezabudowanej, położonej w miejscowości Głogów przy ul. Starej
i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Głogowie nr LE1G/00035695/3 oraz stanowi własność dłużnika:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 100 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  75 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do dnia 15.12.2016 r., na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247,

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: "rękojmia do sprawy: KM 334/15". Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22.